Odessa - Way Out East
Prozorov Trio

PORTO FRANCO

Andrej Prozorov - Sopransaxophon
Walter Singer - Kontrabass
Christian Bakanic - Akkordeon

Live-Aufnahme der 98. Freistunde am 26. Dezember 2013, © Freifeld Tontraeger, 2014
Porto Franco